กว่าที่พระพุทธเจ้าของเราจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องบำเพ็ญเพียรตบะมาถึง 4 อสงไขย กับอีกแสนมหากัปป์และเป็นช่วงที่ได้รับการพยากรณ์ว่าจะสำเร็จเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ต้องบำเพ็ญบารมีมาก่อนหน้านี้อีก 20 อสงไขยจึงจะได้รับการพยากรณ์

การเป็นพระพุทธเจ้า ไม่ใช่จะมีขึ้นมาเองต้องอาศัยการใช้เวลานาน ใช้ความอดทนอย่างสูง ใช้ปัญญา ทาน ศีล และทุกอย่าง ใช้ความลำบาก มากในการได้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

กว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆ ให้รีบเร่งทำความเพียร เพราะความตายมันไม่แน่ไม่นอน บางทีนอนไปคืนนี้อาจจะไม่ลุกแล้วก็ได้

Time Index

[01:29]  เกริ่นนำเหตุที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้า

[05:05]  บุญพระเวส

[17:10]  เรื่องราวก่อนที่จะตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า

[21:12]  บุญบารมีที่ต้องสั่งสมเพื่อให้ได้เป็นพระพุทธเจ้า

[26:50]  ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ

[36:56]  การบ่มบารมีของพระเวสสันดร

[41:06]  พึงเร่งทำดีให้สมกับที่มีการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง