ตัณหาตัวปัญหา

ทำความเข้าใจเรื่องขันธ์ห้า

ความแตกต่างระหว่างทุกขอริยสัจและทุกขสมุทัยอริยสัจ ทุกข์หรือขันธ์ห้าควรทำความเข้าใจ ตัณหาควรละ

คิดถึงทุกข์ไม่ใช่ตามอารมณ์ของความทุกข์ แยกแยะตริตรึกออกให้ดีให้ถูกต้อง เพราะถ้าตริตรึกไปทางไหนมากจะทำให้สิ่งนั้นมีกำลัง

ตามพระสูตรเทวธาวิตักกสูตร คือให้แบ่งความตริตรึกให้ถูก เมื่อตริตรึกถูกจะแยกส่วนที่เป็นทุกข์คือขันธ์ห้ากับตัณหาที่เป็นส่วนของเหตุให้เกิดทุกข์ออกจากกันได้ เมื่อเห็นทุกข์ให้เห็นถึงเหตุเกิดทุกข์นั้นด้วยเห็นโดยความเป็นอนัตตา เห็นด้วยปัญญา มรรคเกิดตรงนั้นทันที มรรคอยู่ตรงไหนคือความพ้นทุกข์หลุดออกจากกันได้ก็เกิดขึ้นที่ตรงนั้น ...ให้ตริตรึกไปตามทางมรรค….


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง"เทวธาวิตักกสูตร ว่าด้วยความวิตก ๒ ส่วน" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์