พระราธะ ภิกษุผู้ว่าง่าย เป็นภิกษุรูปแรกที่บวชด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม เป็น 1 ในอสีติมหาสาวก 80 รูป ที่มีความคุณธรรมที่เลิศในด้านความเป็นผู้มีปฏิภาณแจ่มแจ้ง สามารถโต้ตอบได้ทันทีทันควัน มีปัญญาแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความคิดทันการ มีปฏิสัมภิทา มีความแตกฉาน 

พระราธะมีพระสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์ ด้วยพระราธะ ตอนที่เป็นพราหมณ์เคยถวายภิกษาทัพพีหนึ่งแก่พระสารีบุตร ดังนั้น พระสารีบุตรจึงสงเคราะห์พระราธะด้วยความกตัญญู นอกจากนี้ พระราธะ เป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่น บอกอย่างไรทำอย่างนั้น ไม่เกี่ยงงอน บอกง่ายสอนง่าย

และฟัง “อลีนจิตตชาดก ว่าด้วยกัลยาณมิตร” เรื่องเกี่ยวกับความกตัญญูของพระสารีบุตรในอดีตชาติ

“นิธีนํว ปวตฺตารํ ยํ ปสฺเส วชฺ ชทสฺสินํ

นิคฺคยฺหวาทึ เมธาวึ ตาทิสํ ปณฺฑิตํ ภเช

คนเรา ควรมองผู้มีปัญญาใด ๆ ที่คอยชี้โทษ คอยกล่าว

คำขนาบอยู่เสมอไป ว่าคนนั้นแหละ คือ ผู้ชี้ขุมทรัพย์ละ,

ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้น,

ตาทิสํ ภชมานสฺส เสยฺโย โหติ นปาปิโย

เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ ย่อมมีแต่ดีท่าเดียว ไม่มีเลวเลย.”

( ปณฺฑิตวคฺคธ. ขุ. 25/25/16 )

 

 

 

น เต อหํ อานนฺท ตถา ปรกฺกมิสฺสามิ

อานนท์ ! เราไม่พยายามทำกะพวกเธอ อย่างทะนุถนอม

 

ยถา กุมฺภกาโร อามาก อามกมตฺเต

เหมือนพวกช่างหม้อ ทำแก่หม้อ ที่ยังเปียก ยังดิบอยู่

 

นิคฺคยฺหนิคฺคยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ

อานนท์ ! เราจักขนาบแล้ว ขนาบอีก ไม่มีหยุด

 

ปวยฺหปวยฺหาหํ อานนฺท วกฺขามิ

านนท์ ! เราจักชี้โทษแล้ว ชี้โทษอีก ไม่มีหยุด

 

โย สาโร, โส ฐสฺสติ

ผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสาร ผู้นั้นจักทนอยู่ได้.

 

(มหาสุญฺญตสุตฺต อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๕/๓๕๖)

Time Index

[00:41] หนึ่งในหลาย ๆ เหตุที่จะทำให้ศาสนาคำสอนยืดยาวมาจนทุกวันนี้ และต่อไปเกินกว่า 5,000 ปี คือ ภิกษุผู้บอกง่ายสอนง่าย

[06:12] ธรรมบทแปล เรื่อง พระราธะเถระ

[10:01] พราหมณ์บวชแล้วเป็นคนว่าง่าย

[14:33] พระศาสดาตรัสพระคาถาปรารภพระราธะ ภิกษุควรเป็นผู้ว่าง่ายอย่างพระราธะ (อ่านในส่วนย่อความ)

[25:21] พระราธะเป็นผู้ที่มีปฏิภาณปฏิสัมภิทา

[31:20] นิทานชาดก อลีนจิตตชาดก ว่าด้วยกัลยาณมิตร


อ่าน “เรื่องพระราธเถระ [๖๐]” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปัณฑิตวรรคที่ ๖

อ่าน “อรรถกถา อลีนจิตตชาดก ว่าด้วย กัลยาณมิตร”