เข้าใจว่าความตายความเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยของมัน เป็นของไม่เที่ยง

ความตายในส่วนที่เป็นมรรค

ระลึกถึงความตายแล้วให้จบลงที่กุศลธรรม

ฟังเรื่องธิดานายช่างทอหูก ธิดาผู้ระลึกถึงความตาย กับบิดาที่ความตายของลูกทำให้ถึงธรรม


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง