มาณพเหล่าใดอันเทวทูตตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน

สัตว์บุรุษเหล่าใด…อันเทวทูตตักเตือนแล้ว ไม่ประมาทในอริยธรรมในกาลไหนๆ…ไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งความเกิดและความตาย…

พระพุทธเจ้าตรัสแก่ภิกษุเทวทูตที่พญายมจะถามผู้ตกอบายทุคติวินิบบาตเกี่ยวเทวทูต ว่าเคยเห็นหรือไม่

บุคคลที่ประมาทไม่เคยทำความดีทางกาย วาจา ใจ พญายมก็จะสั่งให้นายนิรยบาลพาไปลงโทษ

Time Index

[00:24]  พระผู้มีพระภาคประทับบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี

[02:56]  ความเป็นไปในนรก กับ เทวทูตทีี่ 1

[05:15]  พญายมเอ่ยถามถึงเทวทูตที่ 2

[07:26]  พญายมเอ่ยถามถึงเทวทูตที่ 3 

[09:07]  การเห็นเทวทูตที่ 4 และ 5

[18:34]  การลงทัณต์ต่างๆ ของนายนิรยบาล

[38:10]  อธิบายเนื้อหาในพระสูตร


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง