พุทโธ ธัมโม สังโฆ จะเป็นที่พึ่งที่ต้านทาน ในการที่จะให้เกิดความกลัวความละอายต่อบาป ที่จะให้กาย วาจา ใจของเรา ไม่ล่วงละเมิดไป ถ้าเป็นฆราวาสแล้วทำอะไรผิด ให้สมาทานและตั้งอยู่ในศีลใหม่ สามารถแก้ตัวได้ มีหิริโอตตัปปะ มีความเพียร มีสติ ต้องมีสมาธิเกิดขึ้นแน่

ให้มั่นใจว่า ทำดีกรรมดีเกิดแน่นอน ทำชั่วความชั่วเกิดแน่นอน มั่นใจในกรรมดีและกรรมชั่ว แล้วทำกรรมดีให้มาก ๆ อย่างต่อเนื่อง กรรมชั่วให้เว้น ให้มีความละอายมีความเคารพยำเกรงในคำสอนต่าง ๆ จะทำให้เรามีศีลเต็มขึ้นมา สะสมไว้ ๆ เหมือนน้ำทีละหยด ๆ ยังทำมหาสมุทรให้เต็มขึ้นได้ ความดีเราสะสมไปทีละน้อย ๆ ก็เต็ม ดีขึ้นมาได้แน่

 

 

Time Index

[04:55] ตั้งจิตอธิษฐานบวชใจกับพระพุทธรูปที่บ้าน ไม่ได้โกนผม ห่มเหลือง ปฏิบัติภาวนา “พุทโธ” ตลอดเวลา แต่วันหนึ่งได้ตีแมลงสาบให้ไก่กิน และผิดศีลข้อ 3 จึงสงสัยว่าตัวเองปาราชิก

[08:44] ปาราชิกไม่เกิดขึ้นกับฆราวาส มีแต่พระสงฆ์ใช่หรือไม่ แต่ทำไมไม่สามารถปฏิบัติธรรมได้เหมือนเดิม ถ้าปาราชิกแล้วต้องตกนรกไหม และถ้าฆราวาสได้ปาราชิก จะแก้ตัวได้หรือไม่ 

[09:52] สำหรับภิกษุ การเสพเมถุนเป็นปาราชิก แต่ฆราวาสไม่มีปาราชิก เพราะเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน รักษาศีล 5 ดังนั้น ถ้าทำผิดพลาดไป ให้สมาทานและตั้งอยู่ในศีลใหม่

[35:05] ถ้าปฏิบัติธรรมไม่ได้ รักษาศีลอย่างเดียว จะตกนรกหรือไม่นั้น พยากรณ์ได้ยาก นอกเสียจากจะเป็นโสดาปัตติผล จึงจะตอบได้ว่าไม่ตกนรกแน่นอน 

[35:42] คุณธรรมของพรหมกับโสดาบัน ใครสูงกว่ากันนั้น พระพุทธเจ้าใช้เกณฑ์ในการวัดคุณธรรม คือ ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ ซึ่งมีผลให้มีความทุกข์น้อยหรือมาก พรหมมีอยู่หลายขั้นที่เป็นอนาคามีหรือขั้นธรรมดา ๆ แต่ถ้าวัดปริมาณความทุกข์ที่จะต้องมาเกิดในชาติต่อไปและต่อ ๆ ไป ทุกข์ของโสดาปัตติผลจะน้อยกว่าของพรหม ที่ต้องมีทุกข์อีกมาก

[39:27] ในสมัยพุทธกาล คนที่ถูกธรณีสูบมี 5 คน คือ พระเทวทัต พระเจ้าสุปปพุทธะ นางจิญจมาณวิกา นันทยักษ์และนันทมานพ

[47:56] มดและปลวกที่บ้าน ถ้าเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรม ให้ใช้วิธีทางธรรมชาติ ไม่ฆ่ามัน ความเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งหลาย เป็นเหตุให้มีอายุยืน

ฟัง “ฉลาดในคำสอน จึงจะก้าวหน้าในการปฏิบัติ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ฟัง “คุณธรรมในสามัญญผลของโสดาบัน” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ฟัง “ขุดเพชรจากพระไตรปิฎก ตอนที่ 7 อังคุตตรนิกาย บุคคลอันเอก (เล่มที่ 20 ข้อที่ 179 – 186)” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562