ความหมายและกิจที่ควรทำแต่ละข้อในอริยสัจ 4

ขันธ์ 5 และมรรค 8 มีส่วนที่ปนกันอยู่ ที่เมื่อสามารถเห็นแยกแยะโดยแยบคายจะเห็นมรรคแปดในขันธ์ห้าได้ เกิดการแยกออกจากกันได้ พ้นได้ ...เจริญมรรคเพื่อเข้าใจในขันธ์ห้า….

มรรคแปดกิจที่ควรทำคือทำให้มากทำให้เจริญ ขันธ์ห้าคือทุกข์ ต้องทำความเข้าใจ อุปาทานในขันธ์ทั้งห้าต้องละ เมื่อละอุปาทานในขันธ์ห้าได้ ขันธ์ห้านั้นก็ละไป เหมือนมะม่วงที่หลุดจากขั้ว


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง