เทวธาวิตักกสูตร กล่าวถึงการที่พระพุทธเจ้าแยกความวิตกออกเป็น 2 ส่วน คือ ทรงแยก กามวิตก พยาบาทวิตก และวิหิงสาวิตก นี้ออกเป็นส่วนหนึ่ง และแยกเนกขัมมวิตก อัพยาบาทวิตก และอวิหิงสาวิตก นี้ออกเป็นส่วนที่ 2 และทรงกล่าวถึงทางที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย

Time Index

[00:20]  เรื่องวิตก

[13:16]  ว่าด้วยวิชชา 3 

[18:42]  ทางที่ปลอดภัย และ ไม่ปลอดภัย 

[38:25]  อธิบายเนื้อหาพระสูตรทั้งหมด


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง