พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า “ขอเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิด อย่าเป็นอามิสทายาทของเราเลย”

การเป็น “ธรรมทายาท” ทั้งพระศาสดาและสาวกก็จะไม่ถูกวิญญูชนติเตียน

เมื่อสาวกทั้งหลายศึกษาความสงัดตามพระศาสดา สาวกทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่เป็นผู้มักมาก ไม่เป็นผู้ย่อหย่อนทอดธุระ…ท้อถอย

ความโกรธและความผูกโกรธ … ความลบหลู่และความตี … ความริษยา-ความตระหนี่… ความเจ้าเล่ห์โอ้อวด … ความหัวดื้อแข่งดี… ความถือตัวดูหมิ่น… ความเมาความเลินเล่อ เป็นธรรมลามก การเดินทางตามมรรค 8 เป็นทางสายกลางที่ทำให้ละธรรมลามก ไปถึงการตรัสรู้ รู้ยิ่งรู้พร้อมมรรคผลนิพพานได้

Time Index

[00:32]  ทายาทแห่งธรรม 

[08:21]  ปัญหาการไม่ตามศึกษาความสงัด

[14:39]  การตามศึกษาเรื่องความสงัด

[18:44]  การปฏิบัติสายกลาง

[20:46]  กัลยาณวัตร

[29:40]  อธิบาย แจกแจงเนื้อหาในพระสูตร


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง