รายการ "ธรรมะรับอรุณ Live" โดย พระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ จากวัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ร่วมดำเนินรายการโดย คุณ เตือนใจ สินธุวณิก

ออกอากาศทาง Faceboo วันที่ 08 ก.พ.2562 เวลา 20.00 น.

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 09 ก.พ.2562 เวลา 05.00 น.


บทคัดย่อ

พระพุทธเจ้าทรงตรัสเกี่ยวกับ ลักษณะของบุคคลผู้เป็นเอกไว้ ดังนี้

 • ข้อที่ 170 บุคคลผู้เป็นเอก เมื่อเกิดขึ้นในโลก ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มาก เพื่อสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เมื่อมีประโยชน์มากย่อมแก้ความทุกข์ได้มาก
 • ข้อที่ 171 ความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอก หาได้ยากในโลก
 • ข้อที่ 172 บุคคลผู้เป็นเอก ย่อมเกิดขึ้นเป็นอัจฉริยมนุษย์ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์เป็นอันมาก หรือเป็นมนุษย์ผู้ได้สั่งสมบารมีมาแล้วโดยลำดับซึ่งยากที่ใครจะสั่งสมได้ เช่น
 • ให้ทานในชาติที่เป็นพระเวสสันดรแล้วถือปฏิสนธิในภพดุสิต
 • ทรงรับคำอ้อนวอนของเทวดา เปิดวันมหาวิโลกนะ 5 ถือปฏิสนธิในตระกูลมีโภคะมาก
 • แม้ในวันถือปฏิสนธิและในวันประสูติก็ให้โลกธาตุหวั่นไหว เสด็จดำเนินได้ 7 ก้าว ทรงเศวตฉัตรทิพย์
 • บันลือสีหนาทว่า “เราเป็นผู้เลิศแห่งโลก” เมื่อญาณแก่เต็มที่ก็ทรงสละราชสมบัติออกผนวช และทรงตรัสรู้พระสัพพัญญุตญาณ
 • ข้อที่ 173 การตายของบุคคลผู้เป็นเอก เป็นเหตุให้คนจำนวนมากพลอยเดือดร้อนไปด้วย
 • ข้อที่ 174 บุคคลผู้เป็นเอก เมื่อเกิดขึ้นในโลก
 • ย่อมเกิดขึ้นไม่เป็นที่สอง หมายถึงไม่มีพุทธเจ้าองค์ที่สองเกิดขึ้นพร้อมกันในโลกธาตุเดียวกัน
 • ไม่มีสหาย หมายถึงไม่มีบุคคลที่มีอัตภาพหรือธรรมที่ตรัสรู้เสมอเหมือน
 • ไม่มีอัตภาพใดเหมือน หมายถึงไม่มีอัตภาพอื่นเหมือนอัตภาพของพระพุทธเจ้า แม้ในสิ่งที่พวกมนุษย์ใช้เงินหรือทองสร้างรูปเหมือนนั้น ก็ไม่มีใครสามารถสร้างให้เหมือนพระองค์ได้เลยแม้แต่น้อย
 • ไม่มีใครเปรียบเทียบ หมายถึงไม่ว่าจะเป็นอัตภาพของผู้ใดก็ไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับอัตภาพของพระพุทธเจ้าได้เลย
 • ไม่มีผู้ทำกิจเปรียบเทียบ หมายถึงไม่มีผู้ใดเทียบได้ ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงธรรมที่พระตถาคตแสดงไว้
 • หาบุคคลเปรียบเทียบมิได้ หมายถึงไม่มีคู่แข่ง ไม่มีใครอื่นที่จะกล้าปฏิญญาว่า “เราเป็นพระพุทธเจ้า”
 • หาผู้เสมอมิได้ หมายถึงไม่มีสรรพสัตว์เท่ากับพระองค์ เพราะไม่มีบุคคลจะเท่าเทียมได้
 • เสมอกับบุคคลผู้หาผู้เสมอมิได้ หมายถึงทรงเป็นผู้เสมอกับพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีต และอนาคต ซึ่งหาผู้เสมอมิได้
 • เป็นผู้เลิศกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลาย อันได้แก่ มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

ความปรากฏแห่งบุคคลผู้เป็นเอก เป็นความปรากฏแห่ง

 • ข้อที่ 175 เป็นความปรากฏแห่งจักษุอันยิ่งใหญ่
 • ข้อที่ 176 เป็นความปรากฏแห่งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่
 • ข้อที่ 177 เป็นความปรากฏแห่งโอภาสอันยิ่งใหญ่
 • ข้อที่ 178 เป็นความปรากฏแห่งอนุตตริยะ 6 อันได้แก่
 • ทัสสนานุตตริยะ คือ การเห็นอันเยี่ยม
 • สวนานุตตริยะ คือ การฟังอันเยี่ยม
 • ลาภานุตตริยะ คือ การได้อันเยี่ยม
 • สิกขานุตตริยะ คือ การศึกษาอันเยี่ยม
 • ปาริจริยานุตตริยะ คือ การบำรุงอันเยี่ยม
 • อนุสสตานุตตริยะ คือ การระลึกอันเยี่ยม

HIGHLIGHTS:

การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจพระไตรปิฏกในส่วนของพระสุตตันตปิฏก คัมภีร์อังคุตตรนิกาย เล่มที่ 20 ข้อที่ 170 - 178