สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นที่จะทำให้เกิดความสงบระงับของกิเลสที่อยู่ในใจ

พระพุทธเจ้าของเรามีความพยายามอย่างมากที่หาหนทางที่จะนำไปสู่ความเกษมแก่คนจำนวนมาก

สนังกุมารพรหม คือ พระนิยตโพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ครั้งหนึ่งสนังกุมารพรหม (พรหมมีอายุขัยยืนยาวนาน) ได้มีโอกาสพบพระพุทธเจ้าของเราสมัยที่เป็นพราหมณ์

มหาโควินทพราหมณ์ถามสนังกุมารพรหมว่าจะทำอย่างไร ธรรมะอะไรจะให้เข้าถึงพรหมโลกอันเป็นอมตะได้

กลิ่นชั่วร้ายที่สนังกุมารพรหมกล่าวถึง มี 14 อย่างคือ ความโกรธ, พูดเท็จ, ฉ้อโกง, ประทุษร้ายมิตร, ตระหนี่, ดูหมิ่น, ริษยา, ปรารถนาลามก, ลังเลเคลือบแคลง, การเบียดเบียนผู้อื่น,ความโลภอยากได้,ความคิดประทุษร้าย, ความมัวเมา, และความหลง เมื่อมีแล้วจะต้องลงไปอบาย

อริยมรรคมีองค์ 8 คือ ทางเพื่อให้ถึงความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด รู้ยิ่งรู้พร้อม เพื่อนิพพาน

Time Index

[06:29]  เข้าสู่การอธิบายเนื้อหามหาโควินทสูตร

[18:35]  การมาของสมังกุมารพรหม

[28:57]  เรณุราชกุมารขึ้นครองราชย์ และ แบ่งสมบัติ

[37:28]  มหาโควินทพราหมณ์เพ่งกรุณาฌาน

[44:20]  สนังกุมารพรหมเปิดโอกาสให้มหาโควินทพราหมณ์ถามคำถาม

[49:20]  มหาโควินทพราหมณ์ตัดสินใจออกหลีกเร้น


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง