มหาโควินทสูตรเป็นตอนที่สนังกุมารพรหมได้กล่าวถึง ท่านมหาโควินทฯ ที่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ว่าท่านมหาโควินทฯ มีความเป็นมาอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใดท่านมหาโควินทฯ จึงได้ออกบวช และเมื่อตายไปก็ไปจุติบนพรหมโลก

พระพุทธเจ้าตรัสกับปัญจะสิกขะถึงพรหมจรรย์เพื่อความเบื่อหน่ายในโลก นั่นคือ มรรค 8 ที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่าย คลายกำหนัดและตรัสรู้เพื่อนิพพาน

Time Index

[02:33]  โควินทพราหมณ์

[04:27]  สนังกุมารพรหมตรัสกับเทพชั้นดาวดึงส์

[09:16]  มหาโควินทเข้าเฝ้ากษัตริย์ 6 พระองค์

[11:42]  พระเจ้าเรณุขึ้นครองราชย์

[21:42]  มหาโควินทเพ่งกรุณาฌาน และ พบสนังกุมารพรหม

[29:38]  สนังกุมารพรหมแจกแจงเรื่อง "กลิ่นชั่วร้าย"

[36:52]  มหาโควินทปรารถนาออกบวช


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง