พระสูตรที่ท้าวสักกะจอมเทพทรงยกพระคุณตามที่มีจริง 8ประการของพระผู้มีพระภาคขึ้นแสดงแก่เทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่นั่งประชุมกันในสุธรรมาสภา

ประกอบด้วย 1)ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์โลกฯ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 2)พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ตรัสดีแล้วฯ 3)ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วว่านี้กุศล มีโทษ/ไม่มีโทษ ควรเสพ/ไม่ควรเสพ เลว/ประณีตส่วนเทียบธรรมดำและธรรมขาว 4)ทรงบัญญัตินิพพานคามินีปฏิปทา 5)ทรงเป็นผู้ยินดีอยู่พระองค์เดียว 6)ทรงปราศจากความเมาเสวยพระกระยาหาร 7)ทรงตรัสอย่างใดทำอย่างนั้น ทำอย่างใดตรัสอย่างนั้น และ 8)ทรงข้ามความสงสัยได้แล้ว ปราศจากความคลางแคลง มีความดำริถึงที่สุด

Time Index

[05:22] พระคุณตามความเป็นจริง 8 ประการ

[18:25] เรื่องสนังกุมารพรหม

[28:52] อธิบายพระสูตรช่วงที่ 1 “พระคุณตามความเป็นจริง 8 ประการ”

[36:28] ท้าวสักกะเทวราช กล่าวสุนทรพจน์ว่า “..ที่เหล่าพวกเทพมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ เพราะพระผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดิน..” เพราะมีความดีของพระตถาคตและความดีของพระธรรม

[47:06] มรรคกับนิพพาน ทางที่ให้ไปถึง คือ มรรคกับนิพพาน มันเชื่อมกันอย่างดี

[50:22] พระพุทธเจ้าหมดสิ้นความสงสัย (วิจิกิจฉา) รู้หมดทุกอย่าง รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง


อ่าน "มหาโควินทสูตร (๑๙)" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค

ฟัง “พุทธคุณ” ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมพ.ศ. 2559