สัมมาแปลว่าสลัดแอก

ความหมายโดยละเอียดของอริยมรรคมีองค์แปด และความสัมพันธ์ของแต่ละมรรคโดยตั้งต้นจากการมีสัมมาทิฏฐิ เห็นการปฏิสัมพันธ์เกื้อกูลกันในมรรคแต่ละข้อ

ความสามารถในการแยกแยะว่าสิ่งใดทำให้กิเลสในใจเพิ่มขึ้น ความสงบระงับลดลง การเห็นตามจริงในอริยสัจสี่


อ่าน "ธัมมจักกัปปวัตตนวรรคที่ ๒ ตถาคตสูตรที่ ๑ ทรงแสดงพระธรรมจักร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

ฟัง "ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส เรื่องมรรคสมังคี" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ฟัง "มรรคแปด ยาดีที่อยู่ในใจ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561

ฟัง "มรรค 8 ที่พึ่งอันเกษม" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

รับชม "ธรรมะรับอรุณ Live: สัมมาทิฏฐิ (ตอนที่ 1): องค์นำหน้าของอริยมรรคมีองค์แปด" เผยแพร่ทาง facebook: puredhamma.come เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561 และออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561