พระพุทธเจ้าเป็นครูผู้สอนของเทวดา และ มนุษย์ทั้งหลาย

พระเจ้าพิมพิสารไปเกิดเป็นชนวสภยักษ์ (บริวารของท้าวเวสสุวรรณ) มีคุณธรรมขั้นสกทาคามี

เสียงของพรหมมีคุณสมบัติ 8 อย่าง คือ แจ่มใส, ชัดเจน, นุ่มนวล, น่าฟัง, เสียงกลมกล่อม, เสียงไม่แตกพร่า, มีความลึกซึ้ง , ไม่แตกพร่า

สนังกุมารพรหม คือ โพธิสัตว์ที่ได้รับการพยากรณ์แล้วว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้า

ชาวมคธมีคติที่ไปเป็นโสดาบันอยู่บนสวรรค์ถึง 2,400,000

Time  Index

[05:35]  อธิบายเนื้อหาในชนวสภสูตร

[17:00]  สนังกุมารปรากฏตัวท่ามกลางเทวสภา

[28:16]  สนังกุมารพรหมแสดงธรรมเรื่อง "โอกาส 3 อย่าง" 

[ 31:58]  สนังกุมารพรหมแสดงธรรมเรื่อง "สติปัฏฐาน 4" 

[40:16]  ชนวสภยักษ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง