พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์หมู่บ้านชาวนาทิกคามว่ามีคติที่ไปอย่างไร พระอานนท์จึงสงสัยว่าเหตุใดพระองค์ไม่ทรงพยากรณ์ชาวมคธผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับเหล่านั้น

ชนวสยักษ์มีความเกี่ยวพันกับพระเจ้าพิมพิสารอย่างไร

การเจริญอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทสมาธิปธานสังขาร(สมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเพียรสร้างสรรค์), วิริยสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเพียรสร้างสรรค์), จิตตสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากจิตตะและความเพียรสร้างสรรค์), วิมังสาสมาธิปธานสังขาร (สมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์)

Time  Index

[00:11]  พระพุทธเจ้าพยากรณ์ชาวบ้านที่บูชารัตนตรัย 

[16:06]  ยักษ์ชนวสภเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า

[18:52]  ชนวสภยักษ์เล่าความเป็นไปบนสวรรค์

[31:58]  สนังกุมารพรหมนิรมิตอัตภาพ 33 อัตภาพ


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • อ่าน "ชนวสภสูตร" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย มหาวรรค
  • อ่าน "ชนวสภสูตร (๑๘)" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ทีฆนิกาย มหาวรรค