วัดป่าดอนหายโศก ศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งที่ 5 ของอุดรธานี มีการปฏิบัติธรรมทุกเดือน โดยใช้เวลา 7 วัน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ donhaisok.co

คำสอนในธรรมวินัยนี้ มีระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติเป็นไปตามลำดับของอริยมรรคมีองค์ 8มีความลึกล้ำแยบคายลงไปเป็นขั้นๆ เหมือนไหล่ทะเลที่จะลาดเอียงลงไป ๆ ไล่มาจากศรัทธา ศีล การเสพเสนาสนะอันสงัด โดยอาศัยการหลีกเร้นอยู่วิเวก ฝึกตั้งสติ เมื่อสติมีกำลัง จิตมีอารมณ์อันเดียว มีสมาธิ จึงจะสามารถใคร่ครวญในใจโดยแยบคาย ซึ่งคำสอนของผู้รู้ทั้งหลายได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องของอริยสัจ 4

“อย่าให้เป็นคนหนา คนหยาบ แต่มีจิตนุ่มนวล มาฝึกปฏิบัติธรรม มาทำธรรมะให้เข้าสู่ในใจของเราให้มันได้”

[03:37]ปฏิบัติธรรมหลีกเร้นฝึกปฏิบัติสมาธิวิปัสสนา

[09:00]ระเบียบขั้นตอนฯ

[10:27]คุณประโยชน์ของการปฏิบัติ ความสุขจากในสมาธิมีค่ามากเทียบกันไม่ได้กับความสุขทางกาม

[17:21]กฎการหลีกเร้น รักษาศีล8

[28:20]ฝึกตั้งสติที่เป็นไปโดยลำดับ

[34:20]แก่นคำสอน คือ อริยมรรคมีองค์ 8

[42:19]ผัสสะไม่ได้อยู่ตอนฟังเทศน์ฟังธรรม มันอยู่กลางถนน เวลาถูกขับรถปาดหน้า อยู่ที่ทำงาน โรงเรียน รีสอร์ท เวลาถูกด่าถูกแกล้งหรือไม่พอใจบริการ จะจี๊ดจะโกรธไหม ข้อสอบอยู่ตรงนั้น “ผัสสะอยู่ตรงไหน นั่นก็เป็นช่องทางให้มารเข้าได้ นั่นก็เป็นจุดที่ทำให้ธรรมะเกิดได้เหมือนกัน อยู่ที่มีความชำนาญ มีความเชี่ยวชาญในทางจิตของตัวเองไหม เราจะไม่ชำนาญไม่เชี่ยวชาญ ถ้าไม่ได้ฝึก”

[50:52]คุณวิเศษในธรรมวินัยนี้ การฟังธรรมที่ว่ามันดีมันมีที่ดีกว่าลึกซึ้งลงไปกว่านี้อีกเป็นสามัญญผลที่ยังมีอยู่ให้เราทำจริงแน่วแน่จริงเถิดทำไมมันจะไม่ได้ “ข้าพเจ้าขอเชิญชวนให้ลองมาปฏิบัติธรรม ข้าพเจ้าจะเป็นคนสอน ให้สอนกันแบบนี้ มันไม่เห็นหน้าไม่เห็นตัว มาที่วัดปฏิบัติธรรม เห็นกันปฏิบัติกันจริง ๆ เราจะสามารถทำมรรคผลนิพพานให้แจ้งได้”


ฟัง “ผู้ไม่ขัดสนในอริยทรัพย์” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ฟัง “วิชชา 8 ประการ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561