ทำความเข้าใจเรื่องมาร ตั้งแต่ความหมายที่ว่า มารคือผู้ล้างผลาญความดี มีการแบ่งได้หลายอย่าง เช่น เทวบุตรมาร กิเลสมาร มัจจุมาร ขันธมาร เป็นต้น

ในที่นี้กล่าวถึงเทวบุตรมาร ที่คอยตามกวนตามหาช่องหาโอกาสในการตัดล้างความดีของพระพุทธเจ้า เริ่มตั้งแต่จะออกบวชจนตรัสรู้ ช่วงทำความเพียรมารนี้ยังไม่ได้ช่อง เพราะพระโพธิสัตว์ก็ยังปฏิบัติไม่ถูก จนเลิกการทำทุกรกิริยาจึงค่อยเข้าสู่มรรคแปด พอตรัสรู้มารก็ได้ช่องได้โอกาสในการที่จะตัดล้างความดีนั้น แต่ก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อพระพุทธองค์เหมือนเช่นปูถูกตัดก้าม ฉันนั้น

มารวางกับดักไว้อยู่ตลอด ถ้าเผลออาจตกเป็นเครื่องมารโดยไม่รู้ตัว เครื่องมือของมารคือตัณหาและอวิชชา เปรียบเหมือนกับดักของกวางฝูงใหญ่รายละเอียดในนิวาปสูตร

จะได้ฟังธรรมบทแปลเรื่อง “พระกุณฑธานเถระ” ที่เมื่อครั้งเป็นภุมมเทวดามีการแสดงออกที่เป็นลักษณะของมาร


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง