รายการ "ธรรมะรับอรุณ Live" โดย พระอาจารย์มหาไพบูลย์ อภิปุณฺโณ จากวัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

ร่วมดำเนินรายการโดย คุณ เตือนใจ สินธุวณิก

ออกอากาศทาง Facebook "Puredhamma.com" วันที่ 25 ม.ค.2562 เวลา 20.00 น.

ออกอากาศทาง FM92.5 ในวันที่ 26 ม.ค.2562 เวลา 05.00 น.

HIGHLIGHTS:

การศึกษาเพื่อทำความเข้าใจพระไตรปิฏกในส่วนของพระสุตตันตปิฏก คัมภีร์อังคุตตรนิกาย เล่มที่ 20 ข้อที่ 74 - 129

บทคัดย่อ

 

คำถาม ๑: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

คำตอบ ๑:.…………ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป.…………………………………………………………………………………………………

.…………ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป.…………………………………………………………………………………………………

 

คำถาม ๒: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

คำตอบ ๒:.…………ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป.…………………………………………………………………………………………………

.…………ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป.…………………………………………………………………………………………………

 

คำถาม ๓: ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลผู้เปรียบด้วยรอยขีดที่แผ่นหินเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ โกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นนอนเนื่องอยู่ในสันดานนานนักเปรียบเหมือนรอยขีดที่แผ่นหิน ไม่ลบเลือนเร็วเพราะลมหรือน้ำ ย่อมตั้งอยู่ยั่งยืน แม้ฉันใด ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ย่อมโกรธเนืองๆ ทั้งความโกรธของเขานั้นก็นอนเนื่องอยู่ใน………

คำตอบ ๓:.…………ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป.…………………………………………………………………………………………………

.…………ถ้าจะขึ้น paragraph ใหม่ก็ให้ก๊อป tagนี้ไป.…………………………………………………………………………………………………

 

ตอบคำถาม :

======หัวข้อ Bullet =============

หัวข้อก่อน bullet

 

HL1.…

HL2..…

HL3.…

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลข=============

หัวข้อก่อน bullet

 

HL1.…

HL2..…

HL3.…

========================================

======หัวข้อ Bullet แบบตัวเลขไทย=============

หัวข้อก่อน bullet

 

HL1.…

List01.……

List 02.……

List 03.……

HL2..…

HL3.…

========================================


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง