สิ่งทั้งปวงที่อาศัยเหตุปัจจัยในการเกิด ย่อมมีการปรุงแต่งและมีความเป็นอนัตตาด้วยกันทั้งสิ้น

พระเจ้าจักรพรรดิเป็นได้ด้วยการทำบุญกุศลในปางก่อน และมีรัตนะ 7 ประการเป็นของคู่บารมี

Time  Index 

[03:26]  เริ่มอธิบายเนื้อหา "สุทัสสนะสูตร" 

[12:09]  ความเป็นใหญ่ของพระเจ้าจักรพรรดิ

[15:07]  การปรากฏขึ้นของจักรแก้ว 

[28:20]  อธิบายถึงฤทธิ์ของพระเจ้าจักรพรรดิ และ การได้ธรรมปราสาท

[37:54]  การประพฤติพรหมจรรย์ของพระเจ้าจักรพรรดิ


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง