มหาสุทัสสนสูตรเป็นพระสูตรที่เกิดในช่วงที่พระพุทธเจ้าใกล้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานที่ เขตกรุงกุสินารา อันเป็นเมืองเล็ก

พระพุทธเจ้าเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของนครแห่งนี้ที่เคยยิ่งใหญ่ มีพระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า “มหาสุทัสสนะ” กำแพงเมืองของพระเจ้าจักรพรรดิพระองค์นี้มีถึง 7 ชั้น แต่ละชั้นแบ่งเป็นกำแพงทอง กำแพงแก้วผลึก กำแพงแก้วโกเมน กำแพงบุษราคัม ฯ

พระมหาสุทัสสนผู้ยิ่งใหญ่ก็คือ พระพุทธเจ้า ,พระนคร 84000 มีเมืองกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองเอก

พระพุทธเจ้าทรงตรัสพระคาถาสำคัญไว้ดังนี้ว่า “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีอันเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา บังเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป การเข้าไประงับสังขาร เหล่านั้นเสียได้เป็นความสุข”

Time  Index

[00:05]  มหาสุทัสสนสูตร - พระพุทธเจ้าประทับในสาลวัน

[02:14]  พระพุทธเจ้าปรารภเรื่อง "มหาสุทัสสนะ" กับพระอานนท์

[08:28]  พระเจ้ามหาสุทัสสนะสมบูรณ์ด้วยแก้ว 7 ประการ

[22:47]  พระเจ้ามหาสุทัสสนะประกอบด้วยฤทธิ์ 4 ประการ 

[31:19]  ธรรมปราสาท และ พระเจ้ามหาสุทัสสนะทรงสร้างสวนตาล

[41:38] พระเจ้ามหาสุทัสสนะเสด็จขึ้นธรรมปราสาท และ จากนั้นทำกาลกิริยา

[57:36]  พระพุทธเจ้าคือมหาสุทัสสนะในกาลนั้น


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง