ใน จูฬราหุโลวาทสูตร (๑๒๕) , มหาราหุโลวาทสูตร , จูฬราหุโลวาทสูตร (๗๙๕) ทั้ง 3 พระสูตรนี้ได้กล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเทศน์สอนท่านราหุลตั้งแต่ยังเป็นสามเณรน้อย จนถึงกระทั่งตอน บรรลุธรรมสิ้นอาสวะเป็นพระอรหันต์

พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นโทษภัยของการไม่สำรวมในคำพูดแก่พระราหุล , ชี้แนะแนวทางให้พิจารณาเห็นความไม่สวยงามในรูป พิจารณาให้ละเอียดถึงความเป็นธาตุ 5 (ดิน น้ำ ไฟ ลม และ อากาสธาตุ) , อานาปานสติ ฯ

ณ ที่ป่าอัมพลัฏฐิกาในนครสาวัตถี “พ่อสอนลูก” คือ พระพุทธเจ้าสอนท่านพระราหุล มีเทวดาร่วมกันเข้าไปฟังด้วยติวเข้มกันอยู่ด้วยคำถามนี้รวม 90 รอบ ถามในหมวดธรรมะอายตนะภายในทั้ง 6 อายตนะภายนอกทั้ง 6 วิญญาณทั้ง 6 ผัสสะทั้ง 6 สัญญาเวทนา สังขาร วิญญาณ ขันธ์ 5 ร่วมกับอายตนะ 6 ทั้งภายในภายนอก ว่ามันเที่ยงไหม? จนพระราหุลเบื่อหน่ายละอาสวะทั้งหมดในที่นั้น

Time  Index 

[00:38]  จูฬราหุโลวาทสูตร - พระสุตตัณตปิฎก เล่มที่ 5

[06:56]  กรรม 3

[13:57]  มหาราหุโลวาทสูตร

[16:44]  ธาตุ 5 และ ภาวนาเสมอด้วยธาตุ

[18:40]  จูฬราหุโลวาทสูตร - พระสุตตัณตปิฎก เล่มที่ 6

[29:45]  อธิบาย เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับราหุโลวาทสูตร


อ่าน "จูฬราหุโลวาทสูตร เรื่องพระราหุล" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

อ่าน "มหาราหุโลวาทสูตร เรื่องพระราหุล" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

อ่าน "จูฬราหุโลวาทสูตร (๗๙๓)" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์