พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

"มหาสติปัฏฐานสูตร ธัมมานุปัสสนา หมวดสัจจะ" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ทีฆนิกาย มหาวรรค