การฟังธรรมตามกาลเป็นมงคล แต่เมื่อไหร่ที่มีการคิดการทำไม่ดีทางกาย วาจา ใจ เมื่อนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ดีทำเมื่อไหร่ก็ไม่เป็นมงคลเมื่อนั้น

ลาภสักการะและชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอ มีความทารุณ เผ็ดร้อน หยาบคาย เป็นอันตรายแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานอันเกษมจากโยคะเปรียบเหมือน สนัขขี้เรื้อน, เต่าติดชนัก, ปลากลืนเบ็ด,ตัวกังสฬกะ ซึ่งกินคูถเป็นอาหาร, ผู้ติดเซิงหนาม…,ลูกสุนัขดุถูกขยี้ด้วยดีสัตว์,ความฉิบหายของผู้หลงสักการะ,การออกผลเพื่อฆ่าตนเอง

สิ่งที่เป็นตัวดึงให้เราลงต่ำอยู่ในลาภสักการะก็คือความกำหนัด ความพอใจยินดีในการได้ในสิ่งนั้น

เราจะพ้นจากอำนาจตัณหาด้วยการมีความเพียรทำจริงแน่วแน่จริง

Time Index

[07:15]  เกริ่นนำ

[16:24]  ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ - ลาภสักการะและเสียงเยินยอ

[42:31]  อธิบายทำความเข้าใจเนื้อหาใน "ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์"

 

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง