เกร็ดความรู้จากหนังสือ “เรื่องเกี่ยวกับภิกษุณี”บทประพันธ์โดยสมเด็จพระวันรัต (ท่านจุทน์พฺรหฺมคุตฺโต)ประพันธ์เมื่อปีพ.ศ. 2549ว่าด้วยความเป็นมาของภิกษุณี,การอุปสมบท,ศีล,สถานภาพฯ และภิกษุณีในประเทศไทยเป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีธรรมบทแปลเรื่อง “พระอุบลวรรณาเถรี”ผู้ที่มีความเป็นเลิศในด้านฤทธิ์ และเป็นต้นบัญญัติศีลที่ห้ามภิกษุณีอยู่ในป่าเปรียบเทียบไว้กับพระมหาโมคคัลลานะ ซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้า

[03:28]ความเป็นมาของภิกษุณี

[08:04]ครุธรรม 8ประการ และวิธีอุปสมบทฯ

[21:14]คุณสมบัติของการอุปสมบทฯ

[24:32]ศีลของภิกษุณี และความเกี่ยวข้องระหว่างภิกษุกับภิกษุณี

[28:04]เหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงวางกฏเกณฑ์การอุปสมบทภิกษุณี สถานภาพและการพ้นภาวะฯ

[33:17]ภาษิตของพระเถรี

[37:40]ภิกษุณีในประเทศไทยและสตรีที่บวชในพระพุทธศาสนา

[44:28]ธรรมบทแปลเรื่อง“พระอุบลวรรณาเถรี”


อ่าน "มหาปชาปติโคตมีวัตถุ ว่าด้วยเรื่องพระนางมหาปชาบดีโคตมี" พระไตรปิฎกเล่มที่ ๗ พระวินัยปิฎกเล่มที่ ๗ [ฉบับมหาจุฬาฯ] จุลวรรค ภาค ๒

อ่าน "ครุธรรม ๘ ประการ" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๗  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๗ จุลวรรค ภาค ๒

อ่าน "ภิกขุนีวิภังค์" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓  พระวินัยปิฎก เล่มที่ ๓

อ่าน "เรื่องพระอุบลวรรณาเถรี" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕