ทบทวนกับคำสอนที่ใช้อุปมาอุปไมยของพระพุทธเจ้า ในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อคิดการใช้ชีวิตเนื่องในวาระขึ้นศักราชใหม่ปี พ.ศ. 2562