พระโชติกเถระ เดิมเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมากจนพระเจ้าอชาตศัตรูคิดจะยึดปราสาท ต่อมาเมื่อออกบวชจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ ทรัพย์สมบัติของท่านก็อันตรธานหายไป ไม่มีใครสามารถล่วงล้ำเอาทรัพย์ของท่านมาได้

"ผู้ใดละตัณหาในโลกนี้แล้ว เป็นผู้ไม่มีเรือน, ผู้นั้นมีตัณหาและภพอันสิ้นแล้ว เรียกว่าเป็นพราหมณ์"

ผู้ใดละตัณหาในโลกนี้แล้ว เป็นผู้ไม่มีเรือน, ผู้นั้นมีตัณหาและภพอันสิ้นแล้ว เรียกว่าเป็นพราหมณ์

พระโชติกเถระ เดิมเป็นเศรษฐีที่มั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติมากจนพระเจ้าอชาตศัตรูคิดจะยึดปราสาท ต่อมาเมื่อออกบวชจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ ทรัพย์สมบัติของท่านก็อันตรธานหายไป ไม่มีใครสามารถล่วงล้ำเอาทรัพย์ของท่านมาได้

Time Index

[00:03]  ธรรมบทแปล เรื่อง "พระโชติกะเถระ" 

[00:46]  บุพกรรมของสองพี่น้อง 

[02:15]  น้องชายถวายอ้อยแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า โดยมีพี่ชายร่วมอนุโมทนา

[06:17]  สองพี่น้องเกิดร่วมกันอีกชาติ

[08:56]  พี่ชายออกบวชและบรรลุอรหันต์ - น้องชายสร้างพระคันธกุฎีถวายพระศาสดา 

[19:47]  กำเนิดโชติกเศรษฐี

[56:44]   โชติกเศรษฐีสลดใจจนออกบวชและบรรลุอรหันต์


อ่าน “เรื่องพระโชติกเถระ [๒๙๖]” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พราหมณวรรคที่ ๒๖