อธิบายความหมายที่ลึกซึ้งลงไปในแต่ละบทของคาถานี้ คาถาที่เปลี่ยนใจพระพุทธเจ้า คาถาที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มีการแสดงธรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกได้ คาถาที่กล่าวโดยสหัมบดีพรหม

ปกิณกธรรม ปฏิจจสมุปปบาทจากพระโอษฐ์

พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง