เราต้องมีความเคารพในธรรมะ มีความยำเกรงในธรรมะในผู้สอนคือพระพุทธเจ้า ไม่ควรย่อหย่อน – เกียจคร้าน เพราะจะทำให้ความเข้าใจของเรามีความกว้างขวาง นี้เป็นเรื่องราวของปริพาชกชื่อ “สกุลุทายี” (อุทายี) ที่ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้า มีใน 2 วาระ

วาระแรกคือ มหาสกุลุทายิสูตร เป็นรายละเอียดที่ว่าทำไมสาวกถึงได้ให้ความเคารพ บูชาในพระพุทธเจ้า ส่วนเนื้อหาส่วนที่ 2 อยู่ใน จูฬสกุลุทายิสูตร เป็นพระสูตรที่ที่สั้นกว่า มีเนื้อหาเกี่ยวกับขันธ์ในอดีตทั้งเบื้องต้นเบื้องปลาย ซึ่งการที่พระพุทธเจ้าเทศน์โปรดสกุลุทายีก็ทำให้เขาเกิดศรัทธาอยากออกบวช

Time  Index

[07:15]  อธิบายเนื้อหาใน "มหาสกุลุทายิสูตร" 

[22:26]  สกุลุทายียกเหตุ 5 ประการที่ทำให้สาวกเคารพพระพุทธเจ้า

[28:00]  สาระสำคัญที่ควรมาปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้า

[50:00]  องค์ธรรมแห่งการตรัสรู้


ฟัง "มหาสกุลุทายิสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

อ่าน "มหานิทานสูตร ที่ ๒ (บางส่วน)" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค