ลักษณะคำพูดที่ควรพูดไม่ควรพูด และลักษณะของบุคคลผู้พูดนั้นๆ

การพูดจาที่ถูกต้องตามหลักคำสอน พูดฟังแล้วควรรู้ให้ได้ ละให้ได้ ทำให้แจ้งให้ได้ซึ่งอริยสัจสี่ จึงจะเป็นลักษณะของการหารือกันของเหล่าพระอริยเจ้า

ปกิณกธรรมเรื่องปฏิจจสมุปบาท


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง