พระพุทธเจ้าทรงปรารภพระจักขุปาลเถระ ดังนี้ว่า “ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจร้ายแล้ว พูดอยู่ก็ดี ทำอยู่ก็ดี ทุกข์ย่อมไปตามเขา เพราะเหตุนั้นดุจล้ออันหมุนไปตามรอยเท้าโค ผู้นำแอกไปอยู่ฉะนั้น.”

บาปกรรมนั้นย่อมตามผู้กระทำไป เหมือนล้ออันหมุนตามรอยเท้าโคพลิพัท ทุกข์ย่อมไปตามดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโค

บาปกรรมนี้ย่อมตามผู้ทำไป เหมือนล้ออันหมุนตามรอยเท้าโคพลิพัท ทุกข์ย่อมไปตามดุจล้อหมุนไปตามรอยเท้าโค

ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ

ธุระในพระศาสนามี 2 อย่าง คือ คันถธุระ กับ วิปัสสนาธุระ

Time Index

[00:02]  ธรรมบทแปล เรื่อง "พระจักขุบาล"  ภาคที่ 1 ตอนที่ 1

[11:00]  มหาปาละขอบวช และ มอบสมบัติให้น้อง

[16:28]  พระมหาปาละเดินทางไปบ้านปลายแดน

[19:08]  พระมหาปาละถือเนสัชชิกธุดงค์ และ จักษุพิการ

[23:05]  พระมหาปาละนั่งหยอดยา 

[28:35]  พระเถระเสียจักษุ และ บรรลุอรหันต์

 


อ่าน เรื่องพระจักขุปาลเถระ [๑] ธัมมปทัฏฐกถา อรรถกถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑

ฟัง “ใจเป็นของกลาง” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ฟัง “สากัจฉาธรรม – สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ฟัง “สำเร็จด้วยใจ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559

รับชม “เสวียนรองจิต” ทาง Puredhamma vdo เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559