ธรรมเทศนาเรื่อง กรรมฐาน5 โดยหลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส

กรรมฐาน5 มี ขน ผม เล็บ ฟัน หนัง พิจารณาให้เห็นความจริง เห็นเป็นอสุภะ เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของแท้จริง มีความไม่เที่ยง จะเกิดความหน่ายคลายกำหนัดได้

ปกิณกธรรมเรื่อง กายคตาสติสูตร


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง