ศรัทธาคือ พลังที่จะก่อให้เกิดการบรรลุธรรม

รายละเอียดเกี่ยวกับศรัทธาที่ตั้งไว้ในแง่มุมทั้งผิดและถูก

เหตุปัจจัยและตัวอย่างการปฏิบัติให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง