พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน ทรงปรารภเรื่องของพระเทวทัตและบุรพกรรมของท่าน แล้วตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า "ผู้มีปกติทำบาป ย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ ละไปแล้ว ย่อมเดือดร้อน เขาย่อมเดือดร้อนในโลกทั้งสอง, เขาย่อมเดือดร้อนว่า ‘กรรมชั่วเราทำแล้ว’, ไปสู่ทุคติย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้น"

กรรมดีคนดีทำได้ง่าย กรรมดีคนชั่วทำได้ยาก ,กรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่าย กรรมชั่วพระอริยเจ้าทั้งหลาย ทำได้ยาก.

กรรมทั้งหลายที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่าย กรรมใดแลเป็นประโยชน์ด้วยดีด้วย กรรมนั้นแลทำได้ยากอย่างยิ่ง.

ความจำเริญ ย่อมมีแก่ผู้มีศีลทั้งหลาย

Time Index

[01:40]   เจ้าศากยะทั้ง 6 ออกผนวช

[14:06]  อุบาลีออกบวชพร้อมเจ้าศากยะ

[16:4]  ศากยะทั้ง 6 บรรลุคุณพิเศษ

[18:24]  พระเทวทัตแสดงฤทธิ์แก่อชาตสัตตรูกุมาร

[21:53]  พระเทวทัตพยายามฆ่าพระพุทธเจ้า - ทำลายสงฆ์

[39:46]  พระเทวทัตให้สาวกพาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า และ ถูกธรณีสูบ


อ่าน “เรื่องพระเทวทัต [๑๒]” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ยมกวรรคที่ ๑

ฟัง “มหาปุริสวิตก 8 ประการ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560