ภยเภรวสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นภัยและน่าหวาดกลัว…ชาณุโสณีพราหมณ์กราบทูลถามพระพุทธเจ้าด้วยความสงสัยว่า เพื่อนคนหนึ่งของเขาได้มาบวชในคำสอนนีี้ เมื่อตอนที่เป็นคนอยู่ครองเรือน มีความเป็นอยู่หรูหรา ฟู่ฟ่า ฟุ่มเฟือย แต่พอบวชแล้วก็ต้องอยู่ป่าอยู่ในที่สงัด เลยสงสัยว่าจะอยู่กันได้อย่างไร เพราะการอยู่ในป่าอันสงัดเป็นเรื่องที่อยู่ได้ยาก ป่าเหมือนประหนึ่งจะนำใจของคนที่ไม่ได้มีสมาธิกระชากหลุดไปได้

พระพุทธเจ้าตรัสเหตุแห่งความกลัวมีทั้งหมด 16 อย่างนี้ จัดเป็นอกุศลธรรมที่ควรละบุคคลเมื่อมีอกุศล 16 อย่างเกิดขึ้น จะทำให้อยู่ในที่สงัด ป่าเปลี่ยวได้ยากและลำบาก จึงต้องรักษากาย วาจา ใจ ให้มีความบริสุทธิ์จึงจะสามารถขจัดอกุศลธรรม 16 อย่างเหล่านี้ได้

ความกลัวที่ปราศจากเหตุผลเราต้องหามันให้เจอและกำจัดมันออกด้วยกำลังของสมาธิและปัญญา

Time  Index

[00:49]  ว่าด้วยสิ่งที่เป็นภัยและน่ากลัว

[04:56]  ทรงกำหนดรู้เสนาสนะ 16

[16:44]  จบปริยาย 16 

[19:20]  สัตว์ผู้ไม่ลุ่มหลง

[23:29]  ทรงบรรลุวิชชาในราตรีทั้ง 3

[32:06]  อธิบายเนื้อหาในพระสูตร

[00:00]


อ่าน "ภยเภรวสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

ฟัง "คำพุทธ-ภยเภรวสูตร ว่าด้วยสิ่งที่เป็นภัยและน่าหวาดกลัว" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558