ธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อ ดร.สะอาด ฐิโตภาโส เรื่องมรรคสมังคี

การทำมรรคทั้งแปดให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นสำคัญ เมื่อมรรคสมังคีเกิดขึ้นจะมีการบรรลุธรรม

มรรคแปดเป็นแนวทางปฏิบัติให้พ้นทุกข์ มีสอนแต่ในพุทธศาสนานี้เท่านั้น เปรียบดั่งเช่นรอยเท้านกในอากาศไม่มีฉันใดมรรคแปดในศาสนาอื่นก็ไม่มีฉันนั้น

ตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปด ตราบนั้นยังมีพระอรหันต์ ศาสนายังคงอยู่

ฟังการตอบคำถามเรื่อง

การนั่งสมาธิวันละน้อยก็มีอานิสงส์ เปรียบเหมือนการตกของฝนที่ทำให้มหาสมุทรเต็มได้

การเอาชนะความกลัวไม่ไปตามช่องทางอายตนะต่างๆ ให้มีอำนาจเหนือจิต เพราะถ้าจิตตริตรึกไปทางในสิ่งไหน สิงนั้นจะมีกำลัง ให้มีสติกำกับจิต จิตที่มีสติ สติจะดุแลจิตได้ สติเปรียบเหมือนนายทวาร เหมือนการผูกสัตว์ทั้งหกไว้ที่เสาเขื่อนเสาหลัก เสาเปรียบเหมือนสติ

สมาธิเสื่อมทำอย่างไร มาจากอุปกิเลสทั้ง11อย่าง ให้เอาชนะมัน เมื่อชนะก็จะบรรลุธรรมได้


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง