เพราะกามเป็นเหตุ เป็นเครื่องก่อ จึงเวียนเข้าไปหาทุกข์อยู่เรื่อยเพราะกาม ไม่ว่าคนรวย คนจน คนขยัน คนขี้เกียจต้องเกี่ยวข้องและทุกข์เพราะกามทั้งสิ้น เนื่องจากทุกคนต่างมีขันธ์ 5 เป็นกองทุกข์ที่ทำให้เกิดกาม กามมีรสอร่อยมีคุณน้อย มีโทษมาก

กาม คือ กับดักที่มารวางกับดักเราไว้ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นเพียงกับดักเป็นของลวงโลก

มรรค 8 จึงเป็นอุบายเครื่องนำออกจากกาม และ เมื่อปฏิบััติตามมรรค 8 เราจะเข้าใจขันธ์ 5 อย่างแท้จริง

ผู้ที่เข้าใจขันธ์ 5 พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นผู้มองการไกล เพราะจะทำให้เราได้เปรียบในการดำเนินชีวิต เห็นสุขหรือทุกข์ได้อย่างถูกต้องว่ามันเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สามารถอยู่เหนือสุข เหนือทุกข์ได้

Time  Index

[01:14]  กามเป็นเหตุ กามเป็นเครื่องก่อ

[04:42]  เริ่มอธิบายเนื้อหาใน มหาทุกขักขันธสูตร และ จูฬทุกขักขันธสูตร

[20:00]  กามคุณทั้ง 5 และ กามสุข

[43:42]  บทการลงโทษที่กล่าวถึงในพระสูตร

[49:53]  การเพิกถอนใจออกจากกาม


ฟัง "มหาทุกขักขันธสูตรและจูฬทุกขักขันธสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561