ถ้ามีศรัทธามีศีล จะรู้จุดที่ถูกแทงได้ ตอนนี้เราถูกลูกศรคือความโศกแทงอยู่ ลูกศรคือความทุกข์ ปักหลังกันอยู่ทุกคนทั้งด้านหลังด้านหน้าด้านข้าง ปักจนพรุน ตอนถูกแทงอาจจะยังไม่เจ็บ เพราะมันชาอยู่ แต่ลูกศรนี้อาบยาพิษ พิษของมันแล่นเข้าสู่หัวใจเมื่อไหร่ มันจะเจ็บมากทันที เจ็บมาก เจ็บจริงๆ เจ็บจนน้ำตาไหล ถ้าไม่ถอนลูกศรนี้ มันยิ่งจะไหลมากนี้ ไหลออกมาจนเท่ากับมหาสมุทรทั้ง 4 จะไหวเหรอ ตายจากชาตินี้ไป เกิดชาติใหม่ ก็เจอความทุกข์เหมือนเดิมอยู่ดีถ้าไม่เอาลูกศรคือความโศกนี้ออก ถ้าไม่เอาลูกศรคือความทุกข์นี้ออก ถ้าไม่เอาลูกศรคือตัณหานี้ออก

ตัณหานี้ ทิ่มเราอยู่ แทงเราอยู่ ทุกๆ ผัสสะ ทุกๆ ลมหายใจ เราจะเอาลูกศรนี้ออกได้ไง ต้องใช้เครื่องตรวจหาหัวลูกศรนั่นคือสติ สติเป็นเครื่องตรวจหาหัวลูกศร

จะถอนมันออกได้ต้องใช้กำลัง นั่นคือสมาธิ สมาธิต้องมีกำลัง มีดปาดลงไป แล้วดึงมันออกมา ลูกศรคือตัณหา ความอยาก ลูกศรคือความโศก พิษของมันคืออวิชชา เอายาใส่ลงไป เอาธรรมะนี่แหละใส่ลงไป

Time index

[19:03] เมื่อก่อนกลัวผีมาก แต่ได้ฟัง ใคร่ครวญธรรมะให้ดี ประกอบกับอายุมากขึ้น จึงคิดว่า ผีนั้นคือเราที่หนังเหี่ยวย่น จึงเลิกกลัว: การฟังธรรมและใคร่ครวญให้ดี จะทำให้เกิดปัญญา เมื่อมีปัญญาแล้ว จะทำให้ละ/กำจัดราคะ โทสะโมหะ ไปได้

[20:57] ฝันเห็นพระพุทธเจ้านอนสีหไสยาส ลักษณะนี้คืออะไร: การระลึกถึงพระพุทธเจ้า คือ การเจริญพุทธานุสติ การตั้งจิตระลึกถึงเรื่องดีๆ เป็นเรื่องดี และถ้าตายตอนนี้ จะไปที่ดีแน่นอน เป็นการตายที่ไม่สูญเปล่า

[23:43] สามีที่เสียชีวิตไป ทำไมจึงไม่เข้าฝัน: การตายที่มีโอกาสสั่งเสียสั่งลากัน ตายแบบเย็น ๆ นิ่ง ๆ ไม่วุ่นวายเดือดร้อน ไม่มีเรื่องราวกระทบกระทั่งกัน การตายนี้ ไม่สูญเปล่า เป็นการตายที่งดงาม ส่วนความโศกเป็นธรรมดา คนที่มีสติสัมปชัญญะ จะระงับความโศกนั้นได้

[43:53] อุเบกขาในฌาน 4 กับอุเบกขาในโพชฌงค์ 7 เหมือนกันหรือไม่: อุเบกขาในหมวดธรรมใดก็เหมือนกัน แตกต่างกันในรายละเอียดบ้าง ในนัยยะที่อธิบาย

[47:04] การพิจารณาอสุภะกรรมฐาน สามารถดูจาก YouTube ได้หรือไม่: สามารถดูได้ ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาให้ถูกในสิ่งที่ได้รับรู้สามารถใช้เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เกิดปัญญา เป็นมรรคได้ทั้งสิ้น

[48:51] การพิจารณาอสุภสัญญานั้นคือการคิดนึก จนทำได้และเกิดขึ้นในจิต ใช่หรือไม่: อสุภสัญญาคือความหมายรู้แยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกิดขึ้นในจิต คือญาณ เป็นปัญญา กับส่วนที่ยังต้องคิดนึกอยู่ คือสัญญา “สัญญามาก่อนแล้วจึงเกิดเป็นญาณ ญาณมาทีหลังสัญญามาก่อน” จากสัญญาจะเปลี่ยนเป็นญาณได้ด้วยสมาธิ ทำให้มากเจริญให้มาก จิตเป็นอารมณ์อันเดียว รวมกันจนเกิดเป็นญาณขึ้น เราจะมีปัญญาเกิดขึ้น ลึกเข้าไปในจิตใจ จิตที่มีปัญญาแบบนี้จะมีความหน่ายมีความคลายกำหนัด จะทำให้เกิดการปล่อยวางได้

[52:08] ฟังเทศน์ของหลวงพ่อดร. สะอาด ที่ให้ตั้งสติด้วยการดูลมหายใจ ก็สามารถทำให้เป็นอริยบุคคลนั้น ฟังดูง่ายแต่ฟังพระมหาไพบูลย์ เหมือนต้องใช้ความเพียรความพยายามมาก และถ้าจับได้เพียงหัวข้อเดียว ต้องรอชาติหน้า จึงจะบรรลุธรรมได้: การอธิบายขึ้นอยู่กับว่า แง่มุมที่ครูบาอาจารย์นำมาอธิบายนั้นมันจุดไหน เราฟังใคร่ครวญพิจารณาไป ซึ่งจิตที่จะบรรลุธรรมได้นั้น จิตต้องรวมเข้าเป็นอันเดียวหนึ่งเดียว จิตที่รวมลง วางลงได้ รวมกันเป็นหนี่งได้ นั่นคือบรรลุธรรมได้

ฟัง “รู้สัญญาเกิดสัญญาดับเพราะการศึกษาตามลำดับขั้นของศีล สมาธิ ปัญญา” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 ฟัง “ธรรมเพื่อคลายโศก โสกสัลลหรณธรรม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ฟัง “การปฏิบัติกายคตาสติ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ฟัง “ฐานะที่ไม่พึงได้ห้าประการ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฟัง “ทำสัญญาให้เป็นญาณ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559