เอสุการีสูตร เอสุการีพราหมณ์ตรัสถามพระพุทธเจ้าว่าทรงแบ่งการบำเรอในแต่ละวรรณะไว้อย่างไร

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า "เมื่อบุคคลบำเรอสิ่งใดอยู่ เพราะเหตุแห่งการบำเรอ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญาย่อมเจริญ สิ่งนั้นเรากล่าวว่าพึงบำเรอ"

และยังได้กล่าวถึง ทรัพย์ 4 อย่าง, คนจะดีหรือชั่วมิใช่เพราะวรรณะ บุคคลแม้จะมาจากวรรณะที่ต่างกัน เมื่อออกบวชก็สามารถบรรลุธรรมพ้นทุกข์ได้หมด

Time  Index

[00:41]  เอสุการีพราหมณ์ และ การบำเรอ 4

[12:00]  ว่าด้วยทรัพย์ 4

[18:21]  ดีหรือชั่วไม่ได้อยู่ที่วรรณะ 

[32:33]  อธิบายเนื้อหาทั้งหมดในพระสูตร

[00:00]

 

อ่าน "เอสุการีสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๓ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๕มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์