ในสังสารวัฏมีทั้งคนดีและไม่ดี ต่อให้พยายามรักษาจิตของเราอย่างไร แม้จะไม่เบียดเบียนไม่ยุ่งกับคนพาล แต่บางทีเขาก็มายุ่งกับเรา หนีได้ยาก เพราะฉะนั้น ถ้าไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอีก ต่อให้ตายชาตินี้ เกิดชาติหน้าเป็นมนุษย์ คุณก็มีสิทธิ์เจออีก “ถ้าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกเลย” คำนี้ลึกซึ้งนะ “ไปนิพพานเลย บรรลุนิพพาน” สิ่งที่จะได้รับการเบียดเบียน น้อยก็ตามมากก็ตาม จะไม่เกิดขึ้นอีก ไปที่นั่นเป็นที่ดีที่เกษมเป็นที่ปลอดภัย ซึ่งการที่จะไปนิพพานได้ ต้องปราศจากกาม ต้องละกามให้ได้ก่อน ความที่ยังชุ่มอยู่ด้วยกาม จะไปนิพพานได้ยาก ความที่หลีกออกจากกาม อันนี้จึงจะเป็นทางแห่งความสำเร็จได้

 

แต่ถ้ายังมีกิเลสมีเหตุปัจจัยที่จะทำให้ไปเกิดใหม่อีก ก็จะต้องไปเกิดใหม่อีก ถ้าเหตุปัจจัยที่จะต้องให้ไปเกิดใหม่นั้นหายไป ก็หายไปดับไป เขาเรียกว่าสูญ ในที่นี้หมายถึงสูญจากกิเลส จากความทุกข์ “นิพพานัง ปรมัง สุญญัง”

Time Index

[04:09] การเรียกสุนัขว่า “ลูก” ดีหรือไม่: ขึ้นกับเหตุผลของแต่ละคน ถ้าเป็นความเชื่อที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ จะไม่ดี แต่ถ้าเรียกด้วยสัมมาทิฏฐิ ด้วยความรักความเมตตา อันนี้ดี

[06:54] ผู้หญิงโสดจะนิพพานง่ายกว่า และไปนิพพานทำอย่างไร: การที่จะไปนิพพาน ต้องปราศจากกาม จึงต้องละกามให้ได้ก่อน การปฏิบัติตามมรรค 8 จะเป็นทางออก ซึ่งไม่ว่าคนโสดหรือแต่งงานสามารถปฏิบัติได้ 

[10:52] การมีปากเสียงกับพี่น้อง ทำให้หงุดหงิดใจ ควรทำอย่างไร: ถ้ายังโกรธหงุดหงิด จะมีปัญหาต่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน ราคะโทสะโมหะ เป็นกิเลสที่จะรั้งให้อยู่ในภพ จะกำจัดได้ ต้องปฏิบัติตามมรรค 8

[16:19] ไม่ชอบที่ถูกผู้ชายลวนลาม จะทำอย่างไรไม่เกิดขึ้นอีก: ถ้าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีก ไปนิพพานที่เป็นที่เกษม ดินน้ำไฟลม ความสุขความทุกข์ ความสว่างความมืดจะหยั่งลงไม่ได้ 

[20:17] รู้สึกเหมือนมีอีกร่างหนึ่งที่สวย น่ารักอยู่ในตัวเอง: ความหมายรู้ในความเป็นของสวยงาม เป็นความเห็นที่ผิด ต้องละเสีย ควรเห็นว่าร่างกายเป็นของไม่น่ายินดี จึงต้องค่อย ๆ พัฒนาใคร่ครวญให้มาก นั่งสมาธิฟังธรรม จะค่อย ๆ ปรับความหมายรู้คือสัญญาให้มาในทางที่ถูกด้วยการปฏิบัติตามมรรค 8 จะเป็นทางให้สู่ความสำเร็จ ทางที่จะหลีกออกจากกามได้

[22:02] ถ้าทำสมาธิก่อนนอนไม่ได้ จะทำอย่างไร: การอดนอน เพื่อทำอริยมรรคมีองค์ 8 ให้เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ควรกระทำ เวลาไหนก็สามารถทำได้

[25:04] การทำบุญโดยออกชื่อกับไม่ออกชื่อ อย่างใดจะได้บุญมากกว่า: บุญไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าของนั้น ๆ จะประณีตหรือทราม ประกาศชื่อหรือไม่ แต่บุญจะมากหรือน้อยขึ้นกับเหตุปัจจัย 6 อย่าง คือ การรักษาจิตของผู้ให้ 3 อย่าง มีศรัทธาก่อนให้ ระหว่างให้และหลังให้ และอีก 3 อย่างของผู้รับที่ขึ้นกับราคะ โทสะ โมหะที่มีมาก น้อยหรือไม่มี

[40:04] อานาปานสติกับสติปัฏฐาน 4 คือสิ่งเดียวกัน: ธรรมะทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้ คืออย่างเดียวกัน ที่เมื่อถ้าเข้ากัน ทำอย่างดีแล้ว จะรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ในจิตของเรา ไม่แยกแตกกันเป็นอย่างอื่น

[42:39] คำว่า “สักแต่ว่า” เห็น ได้ยิน ดมกลิ่น ลิ้มรสฯ ควรนำมาใช้ตอนก่อน ในขณะหรือหลังจากการปรุงแต่ง เมื่อมีการกระทบทางตา หู จมูก ลิ้นฯ: จิตของคนที่มีสมาธิอยู่ ขณะนั้นมันเห็นอยู่แล้ว เพียงแค่ปัญญาตรงนั้นนิดเดียว เป็นพุทโธให้ตื่นขึ้น ให้รู้ขึ้นว่า ไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งต่างๆ ที่มีการกระทบมาก็ได้ การที่จิตจะมาถึงจุดนี้ได้ ต้องมีสติ สมาธิและศีลอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ถึงจะทำความเข้าใจเรื่อง “สักแต่ว่า” นี้ได้

[45:59] คนตายแล้วสูญหรือไปเกิดใหม่: “นิพพานสูญอย่างยิ่ง กิเลสเป็นเชื้อที่ทำให้เกิดใหม่” เพราะฉะนั้นคนจะตายแล้วสูญคือนิพพาน หรือจะไปเกิดใหม่อยู่ที่ว่า เหตุปัจจัยคืออะไร

[48:24] ถ้าตายไปจะเกิดร่วมกับตระกูลเดิมหรือไม่ เสมอไปหรือไม่: ความเสมอหรือไม่เสมอ อยู่ที่ว่า ถ้าสร้างเหตุมา มันจะต้องเป็นไปแบบนั้น ถ้าเหตุไม่มี มันก็จะไม่เป็นไปอย่างนั้น

[49:28] การระลึกชาติเป็นเรื่องจริง และเชื่อถือได้หรือไม่: มีอยู่ 2 เหตุปัจจัย 1) เป็นมายากล เป็นทริคลวงโลกที่ทำให้เข้าใจว่า สามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ ที่เรียกว่า “วิชามนิกา” และ 2) เป็นอิทธิปาฏิหาริย์ ที่เรียกว่า “อาเทสนาปาฏิหาริย์” เป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นจากสมาธิ

ฟัง “อุตตริมนุสสธรรม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ฟัง “อะไรคือสิ่งที่เป็นบุญ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ฟัง “ยาแก้พิษ ว่าด้วยสัญญา ๗ ประการ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560