ความหมายของคำว่า “โลกธรรมแปด”

วิธีจัดการกับโลกธรรม เพื่อถึงซึ่งความพ้นทุกข์


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ฟัง "ความสุขที่เหนือกว่าสุขทั้งปวง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "หากยึดติดในโลกธรรมแปด" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561

ฟัง "อริยสัจสี่ (ตอนที่ 2) : การประยุกต์ใช้อริยสัจสี่ในชีวิตจริง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ฟัง "มงคลชีวิต" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ฟัง "สากัจฉาธรรม-ความเกี่ยวเนื่องกันของผัสสะ ขันติ การเก็บกด และโลกธรรมแปด" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฟัง "สากัจฉาธรรม-สุขและทุกข์ในโลกธรรมแปด" ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558