ฟังธรรมบทเรื่องพระเถระผู้ตั้งตนอยู่ในธรรม จะเห็นแง่มุมของการออกบวชเพื่อสลัดทุกข์ เมื่อบรรลุก็กลับมาโปรดเห็นถึงการสงเคราะห์กันตามธรรม และเห็นถึงแง่มุมในการตั้งต้นอยู่ในธรรมของท่านธรรมิกภิกษุ

บัณฑิตไม่ปราถนาความสำเร็จเพราะเหตุแห่งตนและเพราะเหตุแห่งผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไร อย่างไรจึงเรียกว่าเพราะเหตุแห่งตนและเหตุแห่งผู้อื่น ปรารพทำอะไรให้ปรารพจากเหตุแห่งธรรมเท่านั้น

การตั้งต้นอยู่ในธรรมคือการปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปด

ธรรมะเกิดขึ้นตรงจุดที่เรามีการปรับเปลี่ยนความคิดให้เป็นสัมมาทิฏฐิ ทำให้มองทะลุไปจนถึงมรรคแปดได้

สัมมาทิฏฐิ สัมมาวายามะ สัมมาสติ เป็นคุณธรรมที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้นได้ เมื่อพัฒนาแล้วจะทำให้มรรคแปดของเรากว้างขวางขึ้น


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง