สิ่งที่น่าขยะแขยงน่าเกลียดน่าชัง มันคือราคะ โทสะ โมหะ ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งสามารถนำรูปราคะ โทสะ โมหะออกมาให้ดูได้ มันจะน่าเกลียดน่าขยะแขยงมากที่สุดในโลก เป็นธุลี (เศษขยะน่าขยะแขยง) ที่ยิ่งกว่าเศษธุลี ราคะ โทสะ โมหะ ถ้าเข้าไปครอบงำจิตใจของใครคนใดคนหนึ่งเข้าแล้ว แม้คนคนนั้นจะฉลาด ก็กลายเป็นคนโง่ได้ ต่อให้เก่งก็กลายเป็นคนบื้อได้ เพราะราคะ โทสะ โมหะที่มันคอยรัดรึง

มีเรื่องของภิกษุรูปหนึ่งชื่อ พระจูฬปันถก ที่เมื่อก่อนเป็นผู้ที่ฉลาดหลักแหลมอย่างมาก แต่ด้วยราคะ โทสะ โมหะที่กลุ้มรุม ทำให้คำพูดไม่กี่คำก็จำไม่ได้ แต่ด้วยพระพุทธเจ้าทรงมีเมตตามากจึงช่วยอุปการะให้พ้นจากอำนาจ ราคะ โทสะ โมหะ นี้ได้

จิตใจที่มีราคะ โทสะ โมหะ ทำให้จิตใจนั้นเศร้าหมอง ไม่แจ่มใส จากฉลาดก็กลายเป็นบื้อ จากที่สะอาดก็เป็นสกปรกไม่น่าดู ไม่นุ่มนวลอ่อนเหมาะ

ราคะ โทสะ โมหาะ น่าขยะแขยงเกลียดชังเป็นที่สุด เป็นเศษธุลีที่ยิ่งกว่าธุลี(เศษขยะ)

ผู้ถูก ราคะ โทสะ โมหะ ทำคนดีให้เป็นคนแย่ ทำให้คนฉลาดกลายเป็นคนโง

ธุลีเป็นชื่อของราคะ โทสะ โมหะ

Time Index

[10:00]  ธิดาเศรษฐีได้ทาสเป็นสามี และ มีบุตรด้วยกัน 2 คน

[16:53]  พาเด็กทั้ง 2 ไปหาตา

[19:44]  มหาปัณถกบวชบรรลุเป็นอรหันต์ ส่วนพระจูฬปัณถกบวชแล้วเป็นคนโง่

[24:46]  พระจูฬปัณถกคิดจะสึก - พระพุทธเจ้ารับรองให้อยู่ต่อ

[27:38]  พระจูฬปัณถกบรรลุเป็นพระอรหันต์

[30:33]  บุพกรรมของท่านจูฬปัณถก

[54:37]  พระศาสดาสอนให้ทำที่พึ่ง 4 ประการ 

 

ฟัง “กิเลสคือธุลี” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 อ่าน “ประวัติพระจุลลปัณฐกเถระและพระมหาปัณฐกเถระ” อรรถกถา อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต เอตทัคคบาลี อ่าน “เรื่องพระจูฬปันถกเถระ [๑๗]” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท อัปปมาทวรรคที่ ๒