ใจเป็นใหญ่เป็นหลักเป็นประธาน เจตนาที่ตั้งไว้เป็นมโนกรรม คือ กรรมทางใจ ยิ่งใหญ่กว่าการกระทำทางกาย ทางวาจา จะบังคับให้กระทำไม่ได้ อยู่ที่เจตนาของผู้ทำนั่นเอง กรรมดีแม้น้อยหรือกรรมชั่วแม้น้อยก็ได้ผลเหมือนกัน อย่าประมาท นรกมีสวรรค์มีจริง ไม่ต้องดูอื่นไกล อยู่ในใจของเรา

นรกเป็นที่ ๆ มีทุกข์มากเป็นที่ ๆ พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ควรจะต้องไปตกนรกโดยไม่จำเป็น ความชั่วนิดหน่อยผิดพลาดนิดเดียว กลับไปตกนรกเยอะมาก นานมาก ความสุขเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ไม่คุ้มกับความทุกข์ที่จะได้รับในภายภาคหน้า เราต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาท รักษาสติไว้ให้ดี

ในศาสนาในธรรมวินัยนี้ มีการทำจริงแน่วแน่จริง ไม่ว่าจะเรื่องของศีล ศรัทธา เริ่มที่ตรงนี้ จะสามารถทำความก้าวหน้าในคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้มีความเห็นที่ถูกต้อง มีสัมมาทิฏฐิ มีนิพพานเป็นที่ไปสู่ได้แน่นอน

Time Index

[09:25] การผิดศีลที่มีมูลเหตุจากหน้าที่กับผิดศีลด้วยความสมัครใจ หรือกิเลสตัณหา จะให้ผลแตกต่างกันหรือไม่

[10:50] ความผิดมากน้อยต้องดูที่เจตนา ที่ตั้งใจจะทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นบาปหรือเป็นบุญ เปรียบเหมือนรอยมีดที่ปรากฎเมื่อกรีดลงไปบนวัตถุ 3 อย่าง คือ น้ำ ทราย และหิน

[16:55] การทำความดีที่มีมูลเหตุจากศรัทธา เทียบกับจากการถูกบีบบังคับให้ผลต่างกันหรือไม่

[17:12] ผลแตกต่างกันด้วยผลของเจตนาที่ตั้งเอาไว้

[22:38] ในนรกสัตว์นรกบางตัวสามารถจะรักษาศีล ทำความดีที่มีมูลเหตุจากการถูกบังคับได้หรือไม่

[22:51] ศีลเป็นเจตนาที่ตั้งไว้ ไม่อาจดูแค่สภาพทางกายภาพ

[28:24] สัตว์นรกจะมีความเบื่อหน่ายมีกิเลสตัณหาลดลงและถ้าเขาไม่ได้ทำผิดศีลเพิ่มเมื่อนายนิรยบาลมาถามเรื่องเทวฑูตเขาน่าจะระลึกถึงความดีได้หรือไม่

[30:35] ดูเจตนาสัตว์นรกมีแต่ความกลัวความระแวงได้รับการเบียดเบียนที่มากและต่อเนื่องจากนายนิรยบาลที่ทำตามหน้าที่จะตั้งจิตนึกถึงความดีได้ยากมากจะหลุดพ้นจากนรกได้ต้องมีอาสวะที่เจือจางบางเบาลง

[47:08] “ใจดูจิตจิตดูใจ” จะรู้ได้ “จิตดับ” คำที่ใกล้เคียงคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในสติปัฏฐาน 4 หรือการเห็นจิตในจิตด้วยการตั้งสติต้องมีอินทรีย์ที่แก่กล้าจึงต้องฝึกให้มากๆ

[50:50] คำสอนที่สามารถตอบโจทย์ในการดำเนินชีวิตไม่หลงศาสนาไปกับสิ่งที่แอบแฝงมา

ฟัง “กิจที่ควรทำในอริยสัจสี่ (ตอนที่ 4) : ความดับที่ต้องทำให้แจ้ง” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ฟัง “กรรม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2561 ฟัง “คุณธรรมเพื่อสามัญญผลของโสดาบัน” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560 ฟัง “คำพุทธ – พาลบัณฑิตสูตร และ เทวทูตสูตร ว่าด้วย เรื่องของนรก” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ฟัง “อธิบาย – พาลบัณฑิตสูตร และ เทวทูตสูตร ว่าด้วย เรื่องของนรก” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ฟัง “อนุสติสิบคือสติปัฏฐานสี่” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559