ความสุขตามที่พระพุทธเจ้าแยกไว้ นอกจากมาในเรื่องของอายตนะทั้งหกแล้ว ยังตรัสถึงเรื่องมาในเรื่องของอายุวรรณะความสุขพะละ ยศ อธิบดี ธนสารสมบัติ

ผลของบุญหรือบาป อาจจะเป็นผลจากกาลก่อนหรือผลในปัจจุบัน หรือผลจากปัจจัยอื่นๆ

บุญหรือบาปอยู่ที่กรรม อยู่ที่การกระทำ เราทำของเราเอง

บุญ อายุวรรณะสุข พละ จะเกิดได้ถ้าปฏิบัติเดินมาตามทางอริยมรรคมีองค์แปด


พระสูตร / เรื่องที่เกี่ยวข้อง