พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้สอนไว้ถึงวิธีการจัดการกับคนเจ้าปัญหาที่ดีมาก ๆ โดยไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองด้วย,ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วย และการไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วย…พึงจัดการกับคนที่เจ้าปัญหา โดยจัดการตามธรรม ให้มีความงดงาม ให้มีขันติให้มีโสรัจจะ จะพึงมีความงามในธรรมะวินัยนี้ได้แน่

ยกธรรมบทเรื่อง ปาฏิกาชีวก ว่าด้วย ไม่ควรใส่ใจกับคำเสียดสีของคนอื่น เขาจะทำอะไร เป็นอย่างไร ก็เรื่องของเขา แต่ควรพิจารณาดูการงานของตัวเรานี้ว่า เราทำแล้วหรือยัง?

พระพุทธเจ้าทรงบอกไว้สอนไว้ถึงวิธีการจัดการกับคนไม่ดีคนเจ้าปัญหาที่ดีมาก ๆ จัดการตามธรรม โดยไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองด้วย,ไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วย และการไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายด้วย..พึงจัดการกับคนที่เจ้าปัญหา โดยจัดการตามธรรม ให้มีความงดงาม ให้มีขันติให้มีโสรัจจะ จะพึงมีความงามในธรรมะวินัยนี้ได้แน่…ได้ตรัสไว้ในธรรมบทเรื่อง ปาฏิกาชีวก …ไม่ควรใส่ใจกับคำเสียดสีของคนอื่น เขาจะทำอะไร เป็นอย่างไร ก็เรื่องของเขา แต่ควรพิจารณาดูการงานของตัวเรานี้ว่า เราทำแล้วหรือยัง”

ศรัทธาของอุบาสิกาและบุตรชายที่มีต่อปาฏิกาชีวกนั้นสูงมาก ไม่ขัดขืนคำสั่งครูบาอาจารย์ ท่านว่าอย่างไรก็ทำอย่างนั้น แต่ปรากฎว่าครูบาอาจารย์นั้นไม่ดี มีทิฎฐิที่ผิด การกระทำตามนั้นก็เป็นโทษแต่ด้วยความที่บุญยังรักษา ทำให้ได้ฟังธรรมจนบรรลุโสดาบัน…ศรัทธาที่มีนั้นไม่เสื่อม ยังมีอยู่ ตั้งอยู่ มีความเคารพอยู่ แต่ที่ถูกตัดนั้นคือ ฝ่ายปาฏิกาชีวกนั้นตัดเอง

อุบาสิกานั้นมีการแสวงหา ใคร่ฟังธรรม แม้ปาฏิกาชีวกห้าม แต่ก็หาทางได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนได้ รู้ว่าสิ่งใดดีควรทำ ก็ไปทำ แต่ก็ไม่ให้ขัดใจกัน นี้เรียกว่า เป็นการรักษาถนอมน้ำใจกันในระดับหนึ่ง

คำเสียดสีจากคนมีศีล สมาธิ ปัญญาต่ำกว่า เราควรวางเฉย เราไม่ควรใส่ใจ แต่คำใดที่เป็นคำขนาบ เป็นคำพูดที่มาจากบุคคลที่เป็นบัณฑิต เป็นผู้รู้ มีศีล สมาธิ ปัญญาเสมอกันหรือสูงกว่า อันนี้ควรฟัง ควรเงี่ยโสตลงสดับ คำตักเตือนของบุคลลเหล่านี้มีประโยชน์ เป็นธรรมเป็นวินัย และก็มาตรวจดูการงานของตัวเราว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ ดังที่บุคคลผู้มีปัญญาเป็นบัณฑิตเหล่านั้นกล่าวมา

ดูทางให้ดี เพราะว่าทางนี้มันไปได้หลายทาง ทางไปนรกก็มี, ไปกำเนิดเดรัจฉาน,ไปเปรต,ไปเป็นเทวดาก็มี ทางนั่นคือ ดูการกระทำของเราในทางกาย ทางวาจา ทางใจ เราทำตามทางนี้แล้วเราจะไหน คนที่มีปัญญารู้จักอดทนอย่างดี ไปนิพพานได้แน่นอน

นำปฏิบัติสมาธิ โดยให้ฟังพระสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติม อนัตตลักขณสูตร (อ่านเพิ่มเติมในส่วนพระสูตร/เรื่องที่เกี่ยวข้อง)

Time Index

[02:38] เมื่อเจอคนเจ้าปัญหาจะมีวิธีการจัดการตามธรรมอย่างไร?

[07:35] ธรรมบทแปลเรื่อง ปาฏิกาชีวก


อ่าน “เรื่องปาฏิกาชีวก [๓๘]” อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท ปุปผวรรคที่ ๔

อ่าน “ชิคุจฉิตัพพสูตร” พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๒ [ฉบับมหาจุฬาฯ] อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

ฟัง “อนัตตลักขณสูตร” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

ฟัง “เสวิตัพพสูตร ว่าด้วยบุคคลที่ควรคบ” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฟัง “ขนาบ และด่า” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ฟัง “จงเป็นผู้เรียกร้องพระศาสดาด้วยความเป็นมิตร” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

ฟัง “ขันติโสรัจจะ ธรรมอันทำให้งาม” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

ฟัง “คำด่าไม่ใช่คำตักเตือน” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ฟัง “การรักตนด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่น” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ฟัง “การเบียดเบียนตนเอง” ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561