จะได้ฟังพระสูตรเกี่ยวกับสัมมาวาจาและเทวทหสูตรใน 30 นาทีแรก

เรื่องของโจรผู้ทำลายปม จะได้ทราบถึงคนโง่ที่รู้ว่าตัวเองโง่ ยอมรับและไม่ยอมรับในจุดที่ควรแก้ มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข จะกลายเป็นบัณฑิตได้ แต่บุคคลที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองโง่คิดว่าตัวเองฉลาด นั่นคือคนโง่

การที่ไม่มีความดำริเต็มรอบ จะทำให้เห็นจุดที่ควรมีการพัฒนา จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ใช้มรรคแปดเป็นแนวทาง เดินมาตามทางนี้ ก่อให้เกืดการพัฒนาทำวิชชาให้เกิดขึ้นได้


อ่าน "โจรผู้ทำลายปม [๔๘]" อรรถกถา ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท พาลวรรคที่ ๕

ฟัง "พระสูตรว่าด้วยสัมมาวาจา" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ฟัง "คำพุทธ-สัมมาวาจา" ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ฟัง "อุปมาการวางจิตเปรียบด้วยเลื่อย" ออกอากาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557