หากตั้งใจรักษาศีลแปด น้อมศีลมาปฏิบัติไว้ที่จิต แต่เหตุปัจจัยบางอย่างหรือเวลาไม่เอื้ออำนวย จะบาปหรือไม่

สาเหตุที่ทำให้บรรลุธรรมได้ช้า และวิธีแก้ไข

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดพิธีต่างๆเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณงามความดีต่างๆของพระองค์ท่าน

ทั้งนี้การรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและคุณงามความดีของพระองค์ท่าน ถือว่าเป็นสัมมาสติ อีกทั้งการยกย่องหรือพูดถึงคุณงามความดีของผู้อื่นถือว่าเป็นสัมมาวาจา จากคำสอนของพระพุทธเจ้าได้กล่าวว่า “การบูชาอันสูงสุดจะต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ปฏิบัติชอบยิ่ง ปฏิบัติตามธรรมอยู่” ไม่ใช่อามิสบูชา

ใจมีสติเป็นที่แล่นไปสู่ สติทำให้เกิดอุเบกขา ดังนั้นต้องมีสติเป็นอธิบดีเพื่อควบคุมและรักษากาย วาจา ใจให้ประพฤติปฏิบัติไปทางที่เกิดกุศลธรรม คิดดี ทำดี ทำประโยชน์ทั้งกับตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติด้วย ทั้งนี้ต้องสืบต่อความดีจากพระองค์ท่านให้คลืบคลานไป ขยายผลไปทั้งกาย วาจา และใจ อย่าให้ความดีสุดจบที่ตัวเรา

ฟัง "อักขณสูตร ว่าด้วยสมัยหรือขณะที่ไม่สมควรอยู่ประพฤติพรหมจรรย์" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ฟัง "ต้องปรับสมดุลของอินทรีย์ทั้งห้า" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ฟัง "การเจริญมรณะสติ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ฟัง "สากัจฉา – King of King" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ฟัง "ความเสมอกันของอินทรีย์ ๕" เผยแพร่ทาง YouTube Channel เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ฟัง "นาคราชชื่อเอรกปัตตะ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560 ฟัง "สากัจฉาธรรม – อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559