ความจริงเป็นสิ่งที่ควรรู้ควรเข้าใจ แม้จะยากยอมรับได้ยาก คิดให้ถูกว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตา มีเหตุมีปัจจัย คิดให้ถูกได้ด้วยความเพียรและปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่ฝึกได้ทำได้ เช่นกับนักรบหรือนายขมังธนู

ศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่ควรฝึกให้เกิดมีอยู่เสมอ เพื่อที่ว่าเมื่อความจริงมาเผชิญหน้าจะได้มีพละกำลังสติปัญญาในการต่อสู้ ไม่ถอยหนีเช่นนักรบทั้งสามแบบ

กำลังใจที่ใช้เป็นที่พึ่งได้คือศรัทธาใน “พุทโธ ธัมโม สังโฆ”

เวลาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริง ด้วยอาวุธที่คมคือปัญญา ความกล้าคือความเพียร และเลือกชนิดอาวุธให้ถูกด้วยสติและสมาธิ เลิกเล่มเกมส์ของกิเลส

เราจะเหนือเกมส์ของกิเลส เราต้องเหนือสุข เราต้องเหนือทุกข์ เราจะมาเหนือสุขเหนือทุกข์ได้ เหนือสุขเหนือดีเหนือเลวได้ ต้องมาตามทางกุศลธรรม นั่นคือศีลสมาธิปัญญา มาตามทางมรรคแปดนี้ มันจะมีช่องให้เราเอาชนะอยู่

อวิชชาอยู่ที่หัวใจ แทงลงให้ถูกจุด จะทำให้ถึง “สันติวรบท”


อ่าน "กุททาลชาดก ว่าด้วยความชนะที่ดี" อรรถกถา เอกกนิบาตชาดก อิตถีวรรค

อ่าน "สัททสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต

อ่าน "โยธาชีวสูตรที่ ๑" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต

ฟัง "กำจัดรากของอวิชชา เพื่อตัดตัณหา ละความยึดถือ" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

ฟัง "โยธาชีวสูตร (นักรบอาชีพ 5 จำพวก)" ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ฟัง "อวิชชาทำให้เหมือนจริง" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559

ฟัง "นักรบ ผู้แพ้สงคราม" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ฟัง "อย่าด่วนปล่อยวาง" ออกอากาศเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556