ศีลอันเป็นกุศลย่อมยังอรหัตผลให้บริบูรณ์ แม้เพียงเล็กน้อยก็มีผล มีอานิสงส์มาก

ศีล คือ ความเป็นไปปกติ เป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจ ความเป็นปกติของฆราวาสก็คือ ศีล 5 ส่วนนักบวชหรือผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีตั้งแต่ศีล 8 ขึ้นไปเป็นปกติ

กลิ่นของศีลนั้นหอมขจรและหอมทวนลม อย่างที่กลิ่นหอมของดอกไม้ทิพย์อื่น ๆ ไม่อาจทำได้ หากถือศีล 5 ได้อย่างดี อย่างละเอียดบริบูรณ์แล้ว ศีลก็จะทำให้เราสามารถละ วิจิกิจฉา, สีลัพพตปรมาส และ สักกายทิฐิได้ ซึ่งนั่นถือเป็นคุณสมบัติของโสดาบัน

เมื่อเรารักษาศีล ศีลก็จะรักษาเรา…คนจะดูงามได้ก็เพราะศีล พระพุทธเจ้าเปรียบว่าศีลเป็นดังวรรณะ

คนไม่มีศีลอยู่ด้วยกันก็เหมือนซากศพอยู่ด้วยกัน คนมีศีลก็เหมือนเทวดาอาศัยอยู่ด้วยกัน

Time  Index

[01:24]  เข้าสู่การอธิบายเนื้อหา "กิมัตถิยสูตร" เรื่องของศีล 

[06:55]  ยกตัวอย่างพระมหากัสสปะผู้มีศีลครบถ้วน

[10:00]  สมาธิที่สงบมาจากอานิสงส์ของศีลที่บริบูรณ์

[15:00]  แม้ศีลเพียงเล็กน้อยก็มีผลอานิสงส์มาก

[20:25]  พระพุทธเจ้าทรงเปรียบศีลเป็นดังวรรณะ


ฟัง "กิมัตถิยสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561

ฟัง "กลิ่นศีลทวนลมได้" ออกอากาศ FM92.5 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561

ฟัง "คำพุทธ : สามัญญผลสูตร" ออกอากาศ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557